Korporativni profil

O ALTA banci

Najčešća pitanja

▸Platni-račun◂▸Trajni nalog◂▸Dozvoljeno prekoračenje◂▸Plaćanja◂▸Krediti◂▸Elektronsko bankarstvo◂▸Štednja◂▸Servisne informacije◂▸Devizno poslovanje◂▸Biznis◂

► PLATNI RAČUN

Da, ukoliko koristite servis elektronskog poslovanja mBanking.  MBanking aplikaciju za Android uređaje možete preuzeti  sa linka za iOS uređaje aplikaciju možete preuzeti sa linka

 

 

Zahtev za aktivaciju mBanking servisa možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Na devizni račun otvoren kod ALTA banke možete deponovati sredstva u EUR, USD; CHF i GBP.

Za otvaranje platnog računa potreban Vam je važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš). U zavisnosti od tipa platnog računa koji otvarate dostupne su Vam različite usluge. Saznajte više na linku https://altabanka.rs/stanovnistvo/platni-racuni/.

Maloletnim licima je moguće otvoriti račun uz obavezno prisustvo zakonskog zastupnika.

Platni račun se otvara u roku od nekoliko minta.

Ne, zatvaranje platnog računa se vrši bez naknade.

Ne, održavanje deviznog tekućeg računa je bez naknade.

Vlasnik platnog računa može ovlastiti najviše dva lica

Vlasnik računa može raspolagati sredstvima na svom računu u celosti.

Ovlašćeno lice može podići sva sredstva koja se nalaze na računu.

Možete, uz instrukcije za prenos koje možete dobiti u bilo kojoj ekspozituri ALTA banke.

Nalog za prenos, sa oznakom hitno, se izvršava odmah.

Svi nerezidenti koji imaju prijavu boravka u Republici Srbiji mogu otvoriti platni račun kod ALTA banke.

Trajni nalog se može koristiti za izmirivanje redovnih mesečnih obaveza plaćanjem sa tekućeg računa (direktna zaduženja). Izdavanjem trajnog naloga (ovlašćenja) za direktno zaduženje računa, ALTA Banka preuzima obavezu plaćanja Vaših mesečnih obaveza bezgotovinskim prenosom sredstava sa Vašeg platnog računa.

Trajni nalozi sa promenljivim iznosom se zovu „direktno zaduženje“ i to su trajni nalozi za naplatu plaćanja računa Infostana,  EPS-a i Telekoma. Svaki od ova tri plaćanja imaju svoj datum naplate. Datum naplate inicira izdavalac računa. Infostan se naplaćuje 15og u mesecu, ako je 15. subota onda je naplata 14og, a ako je 15. nedelja ili neki neradni dan onda je naplata prvi naredni radni dan. Telekom se naplaćuje 20og u mesecu, ako je 20. u mesecu subota, nedelja ili neki neradni dan, naplata se vrši dan pre. EPS se naplaćuje 28og u mesecu, ako je 28. subota plaćanje je u petak 27og, ako je 28. nedelja ili neki neradni dan plaćanje je prvi radni dan nakon neradnih dana.

Naplata trajnih naloga sa fiksnim iznosom su krediti, osiguranja, transferi izvan Banke i u okviru Banke. Krediti se naplaćuju po predhodno ugovorenom otplatnom planu za svaki kredit. Naplata osiguranja i transfera se naplaćuje u dogovoru sa klijentom, dogovoreni datum važi za ceo period trajanja trajnog naloga i datum se ne može menjati.

Svi trajni nalozi su vezani za dinarske tekuće račune, i naplate su dinarske, ne radi se konverzija. Naplata kredita koji su indeksirani u EUR se naplaćuju po srednjem kursu na dan naplate, u pitanju su samo krediti koje je odobrila ALTA banka. Krediti koje je odobrila naša Banka, mogu da se naplate i delimično (onoliko koliko klijent ima sredstava na računu), preostali deo duga ostaje i dalje na dospeću do potpune naplate. Ostali trajni nalozi i direktna zaduženja se ne izvršavaju ako klijent nema sredstava za celokupan iznos zaduženja.

Ova opcija zavisi od klijenata, odnosno od toga kako se Klijent izjasnio prilikom podnošenja zahteva za elektronska obaveštenja.

Trajni nalog u valuti može biti samo kredit koji je odobrila ALTA banka i naplata je u dinarima, po srednjem kursu na dan naplate.

►  DOZVOLJENO PREKORAČENJE

Usluga dozvoljeno prekoračenje se odobrava na osnovu pisanog zahteva, podatka o tromesečnom prosečnom prilivu po platnom računu kod Banke (promet po partiji platnog računa), izveštaja Kreditnog biroa, potvrde Poslodavca o visini prosečnih tromesečnih neto prihoda podnosioca zahteva/poslednjeg čeka penzije (za nove klijente koji u momentu podnošenja zahteva nisu imali tri mesečne uplate zarade ili penzije) i položenih sredstava obezbeđenja.

Da biste koristili dozvoljeno prekoračenje u ALTA banci potrebno je da izvršite prenos zarade odnosno penzije na platni račun otvoren kod ALTA banke. Ukoliko prekoračenje koristite po osnovu primanja penzije potrebno je da legne jedna uplata pre odobrenja prekoračenja.

Ukoliko ste zaposleni na neodređeno vreme dozvoljeni minus će Vam biti odobren na period od godinu dana. Ukoliko radite po osnovu Ugovora na određeno vreme dozvoljeni minus će biti odobren do isteka Ugovora o radu.

Da, račun Klijenta mora imati pozitivan saldo u trenutku odobravanja prekoračenja.

Da, dozvoljeni minus po računu (dozvoljeno prekoračenje) se odobrava klijentima koji primaju zaradu odnosno penziju u ALTA banci.

Zahtv i prateću dokumentaciju za obodrenje dozvoljenog prekoračenja možete predati u svakoj ekspozituri ALTA banke.

Ukoliko ste plaćanje izvršili upotrebom homeBanking servisa elektronskog bankarstva ova opcija Vam je omogućena u delu Plaćanja – Lista transfera – odabir računa za koji želite da vidite transakcije i potom klik na željenu transakciju. Otvoriće se prozor sa desne strane sa detaljima odabrane transakcije i opcijom Preuzmi potvrdu u PDF-u. Ukoliko ste plaćanje izvršili upotrebom mBanking servisa nakon otvaranja aplikacije otvorite meni aplikacije (tri crtice u gornjem levom uglu) – Plaćanja, Lista naloga, odaberite željeni period, kliknite željenu transakciju i potom na dnu ekrana izaberite opciju Preuzmi potvrdu.

Ne, ALTA banka odobrava kredite i licima koja nemaju otvoren platni račun u našoj Banci.

Krediti se otplaćuju uplatama mesečnih anuiteta. ALTA Banka omogućava i delimičnu i prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci. Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate. Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Nominalna kamatna stopa – je na godišnjem nivou fiksna jedinstvena kamatna stopa, koja pored osnovne kamatne stope ukuljučuje i određenu doplatu. Efektivna kamatna stopa (EKS) – označava ukupne troškove kredita (kamate i druge troškove koji su neposredno povezani sa kreditnim ugovorom), izražene kao godišnji postotak odobrenog iznosa kredita.

Sve kredite koje nud ALTA banka karakteriše fiksna kamatna stopa tokom celog perioda otplate.

Možete, pod uslovom da poslednja rata kredita dospe mesec dana pre isteka Vašeg ugovora o radu.

Možete, uz polaganje 100% depozita.

U svakoj ekspozituri ALTA banke.

Otplata kredita se može vršiti putem administrative zabrane koja se šalje firmi u kojoj ste zaposleni, trajnim nalogom ukoliko imate otvoren platni račun u ALTA banci ili uplatom po datim instrukcijama. Datum dospeća se dogovara u skladu sa potrebama klijenta.

Nakon podnošenja kompletne dokumentacije neophodne za odobrenje kredita potrebno nam je 2-3 radna dana da procesuiramo Vaš kreditni zahtev.

Postoji naknada za obradu kreditnog zahteva koja se plaća jednokratno unapred. Visina naknade zavisi od više faktora poput tipa kredita, visine kredita, perioda otplate. Detaljne informacije o naknadama možete dobiti u ekspoziturama ALTA banke.

Potrebna dokumentacija zavisi od tipa kredita za koji želite da aplicirate. Na stranici svakog kreditnog proizvoda možete pronaći spisak neophodne dokumentacije koju je potrebno priložiti prilikom apliciranja za kredit.

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci. Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potvrdu o otplaćenom kreditu možete dobiti nakon ličnog podnošenja zahteva u bilo kojoj ekspozituri Banke.

Lično, dolaskom u Banku, ili po planu otplate, koji se uručuje klijentu prilikom potpisivanja dokumentacije.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.