Kreditne kartice

Računica na rate

Kreditne kartice
Računica na rate

U ponudi ALTA Banke su:

ALTA Supernova DinaCard kreditna kartica
Revolving kartica za plaćanja u zemlji.

Bez obaveze prenosa zarade na račun kod ALTA Banke imate mogućnost stalnog obnavljanja kreditnog iznosa uz revolving model otplate. Odaberite kreditni limit u skladu sa svojim potrebama, do 4 prosečne plate odnosno 600.000,00 RSD, uz minimalnu mesečnu otplatu utrošenih sredstava od 5% po kartici.

ALTA Supernova VISA Classic kreditna kartica
Revolving kartica za plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Bez obaveze prenosa zarade na račun kod ALTA Banke imate mogućnost stalnog obnavljanja kreditnog iznosa uz revolving model otplate. Odaberite kreditni limit u skladu sa svojim potrebama, do 4 prosečne plate odnosno 600.000,00 RSD, uz minimalnu mesečnu otplatu utrošenih sredstava od 5% po kartici.

SUPERNOVA DINACARD KREDITNA KARTICA
Vrsta kredita Revolving kreditna kartica
Valuta u kojoj se limit odobrava RSD
Period izdavanja 36 meseci
Iznos kredita do 4 prosečne plate korisnika a najviše do 600.000,00 RSD
Depozit Bez depozita
Obezbeđenje jedna (1) blanko sopstvene menice Korisnika sa klauzulom „bez protesta“
REPREZENTATIVNI PRIMER ZA MODEL  20 MINIMALNA MESEČNA OTPLATA 5% DUGA  PO KARTICI na dan 04.07.2019. godine
Vrsta kredita SUPERNOVA DINACARD KREDITNA KARTICA
Valuta kredita RSD bez valutne klauzule
Kriterijum za indeksiranje Bez kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 200.000,00 RSD
Period izdavanja 36 meseci
Depozit Bez depozita
Klijenti sa redovnim prilivom na platni račun kod ALTA banke NKS  17,07% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna EKS 18,00% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate RSD 247.251,03
Klijenti bez redovnog priliva na platni račun kod ALTA banke NKS   21,19%   na   godišnjem   nivou   za potrošnju u RSD, fiksna EKS 22,62 % na godišnjem nivou za potrošnju u RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate RSD 258.452,23
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE
Naknada za izdavanje i reizdavanje
Vrsta kartice Klijenti sa redovnim prilivom na platni račun kod ALTA banke Klijenti bez redovnog priliva na platni račun kod ALTA banke
Osnovna kartica RSD 500,00 RSD 500,00
Ostali troškovi
Menica (jedna) RSD 50,00
Kredit biro RSD 246,00
Naknada za vođenje računa (mes.) Bez naknade
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, A NISU POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA
Bez dodatnih troškova
Banka se obavezuje da korisniku pruži informacije o naknadama u skladu sa Tarifom naknada Banke u ekspozituri Banke, kao i putem interneta na sajtu www.altabanka.rs. *Na iskorišćeni deo limita ALTA Banka obračunava i naplaćuje kamatu počev od prvog dana narednog meseca od meseca u kome je transakcija nastala. Na taj način, za prvi mesec korišćenja sredstava plaćate kamatu od 0%; Mesečni izvod po SUPERNOVA kreditnoj kartici se dostavlja isključivo putem email-a.
SUPERNOVA VISA CLASSIC KARTICA
Vrsta kredita Revolving kreditna kartica
Valuta u kojoj se limit odobrava RSD
Period izdavanja 36 meseci
Iznos kredita do 4 prosečne plate korisnika a najviše do 600.000,00 RSD
Depozit Bez depozita
Obezbeđenje jedna (1) blanko sopstvene menica Korisnika sa klauzulom „bez protesta“
REPREZENTATIVNI PRIMER ZA MODEL  20 MINIMALNA MESEČNA OTPLATA 5% DUGA  PO KARTICI na dan 04.07.2019. godine
Vrsta kredita SUPERNOVA VISA CLASSIC KARTICA
Valuta kredita RSD bez valutne klauzule
Kriterijum za indeksiranje Bez kriterijuma za indeksiranje
Iznos kredita 200.000,00 RSD
Period izdavanja 36 meseci
Depozit Bez depozita
Klijenti sa redovnim prilivom na platni račun kod ALTA banke NKS  17,07% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna NKS 8,24% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna
EKS 17,76% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD EKS 8,35 % na godišnjem nivou za potrošnju u EUR
Ukupan  iznos  koji  će  korisnik platiti   tokom   perioda   otplate kredita  – u valuti i/ili dinarskoj protivvrednost RSD 246.751,03 – ukuliko je ukupan limit potrošen u RSD EUR 1.890,28 – ukoliko je ukupan limit potrošen u EUR
Klijenti bez redovnog priliva na platni račun kod ALTA banke NKS 21,19% na godišnjem nivou za potrošnju u RSD, fiksna NKS 10,60% na godišnjem nivou za potrošnju u EUR, fiksna
EKS 22,36 % na godišnjem nivou za potrošnju u RSD EKS 10,80 % na godišnjem nivou za potrošnju u EUR
Ukupan  iznos  koji  će  korisnik platiti   tokom   perioda   otplate kredita  – u valuti i/ili dinarskoj protivvrednost RSD 257.952,23 – ukuliko je ukupan limit potrošen u RSD
EUR 1.944,57– ukoliko je ukupan limit potrošen u EUR
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I ULAZE U OBRAČUN EFEKTIVNE KAMATNE STOPE
Naknada za izdavanje i reizdavanje
Vrsta kartice Klijenti sa redovnim prilivom na platni račun kod ALTA banke Klijenti bez redovnog priliva na platni račun kod ALTAbanke
Osnovna kartica RSD 1.200,00 RSD 1.200,00
Ostali troškovi
Menica (jedna) RSD 50,00
Kredit biro RSD 246,00
Naknada za vođenje računa (mes.) Bez naknade
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, A NISU POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA
Bez dodatnih troškova

“Banka se obavezuje da korisniku pruži informacije o naknadama u skladu sa Tarifom naknada Banke u ekspozituri Banke, kao i putem interneta na sajtu www.altabanka.rs. *Na iskorišćeni deo limita ALTA Banka obračunava i naplaćuje kamatu počev od prvog dana narednog meseca od meseca u kome je transakcija nastala. Na taj način, za prvi mesec korišćenja sredstava plaćate kamatu od 0%; Mesečni izvod po SUPERNOVA kreditnoj kartici se dostavlja isključivo putem email-a.”

Potrebna dokumentacija:
 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na tekućem računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren tekući račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima tekući račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;
 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti. Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.