Rentna štednja

Kada para na paru ide

Rentna štednja
Kada para na paru ide

Rentna štednja je poseban vid štednje koji Vam omogućava da, tokom trajanja oročenja, redovno dobijate kamatu koja će Vam se isplaćivati kao renta, na mesečnom nivou, prenosom na devizni a vista račun

Minimalni iznos sredstava koji se može položiti na partiju rentne štednje iznosi 1.000,00 EUR.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Rentna štednja EUR u primeni od 09.04.2018.
Valuta u kojoj klijent polaže depozit EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 100.000,00
Period oročenja depozita 12 meseci
Period oročenja depozita 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1,20%
Ukupno obračunata kamata 1.193,45
Poreska obaveza – 15,00% 179,02
Ukupan iznos za isplatu klijentu 101.014,43
EKS (na godišnjem nivou) 1.02%
Obračun rađen 22.03.2018.
  • Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.
  • Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavestiti o produženju depozita na isti rok oročenja i o visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.
  • Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke.
  • ALTA Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
  • Detaljne informacije http://www.aod.rs/.
  • Ponudu u vezi sa rentnom štednjom možete dobiti u Ekspozituri Banke.
  • Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA Banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.
Rentna štednja

Osnovne karakteristike proizvoda:

Vrsta depozita Devizni depozit sa mesečnom isplatom kamate, Rentna štednja
Valuta depozita EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 1.000,00 EUR
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova
Kamatne stope od 9.4.2018
Period oročenja depozita 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 1.20%
EKS (na godišnjem nivou) 1.02%

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.