Oročeni devizni depoziti

Da sutra izgleda bolje

Oročeni devizni depoziti
Da sutra izgleda bolje

Koji god bio Vaš motiv štednje – ostvarenje željenog cilja, savesno planiranje budućnosti ili lični izazov – štednja u banci je najbezbedniji i najisplativiji vid štednje. Uz oročene devizne depozite Vaš novac raste i radi za Vas.

ALTA Banka prima depozite u valutiama EUR, USD i CHF. Za koju god valutu da se odlučite nudimo Vam tradicionalno atraktivne uslove štednje i konkurentne kamatne stope čija visina zavisi od dužine perioda oročenja. Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Reprezentativni primeri:
VALUTA EUR
IZNOS 10,000.00
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci 15 meseci 18 meseci 24 meseca 25 meseci 36 meseci
Kamatna stopa (god. nivo) 0,10% 0,50% 0,70% 0,90% 1,20% 1,40% 1,40% 1,50% 1.60% 1,80%
Obračunata kamata 0.85 12.58 34.84 67.24 120.00 175.60 210.83 302.35 336.49 540.00
Porez 0.13 1.89 5.23 10.09 18.00 26.34 31.62 45.35 50.47 81.00
Iznos za isplatu 10,000.72 10,010.69 10,029.61 10,057.15 10,102.00 10,149.26 10,179.21 10,257.00 10,286.02 10,459.00
EKS (god. nivo) 0.08% 0.42% 0.59% 0.76% 1.02% 1.19% 1.19% 1.28% 1.36% 1.51%
Obračun rađen na dan 09.08.2019.
VALUTA CHF
IZNOS 10.000,00
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci
Kamatna stopa (god. nivo) 0,01% 0,01% 0,01%
Obračunata kamata 0.25 0.50 1.00
Porez 0.04 0.07 0.15
Iznos za isplatu 10,000.21 10,000.43 10,000.85
EKS (god. nivo) 0.01% 0.01% 0.01%
Obračun rađen na dan 09.08.2019.
VALUTAUSD
IZNOS10,000.00
Period oročenja3 meseca6 meseci12 meseci24 meseca36 meseci
Kamatna stopa (god. nivo)0.40%0.80%1.40%1.70%1.70%
Obračunata kamata10.0639.97150.09342.89518.72
Iznos za isplatu10,008.5510,033.9810,127.5810,291.4610,440.91
EKS (god. nivo)0.34%0.68%1.19%1.45%1.45%

Obračun rađen na dan 30.09.2019.

  • Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.
  • Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavestiti o produženju depozita na isti rok oročenja i o visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.
  • Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke.
  • ALTA Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
  • Detaljne informacije http://www.aod.rs/.
  • Ponudu u vezi sa oročenim deviznim depozitima možete dobiti u ekspoziturama Banke.
  • Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA Banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.
Oročeni devizni depoziti
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Devizni depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos oročenog depozita je 100,00 EUR, odnosno protivvrednost u drugoj valuti
Valuta depozita EUR, USD i CHF
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova

Kamatne stope od 1.1.2020.:

Period oročenja Valuta
EUR USD CHF
NKS EKS NKS EKS NKS EKS
1 mesec 0.10% 0.08% / / / /
3 meseca 0.50% 0.42% 0.40% 0.34% 0.01% 0.01%
6 meseci 0.70% 0.59% 0.80% 0.68% 0.01% 0.01%
9 meseci 0.90% 0.76% / / / /
12 meseci 1.20% 1.02% 1.40% 1.19% 0.01% 0.01%
15 meseci 1.40% 1.19% / / / /
18 meseci 1.40% 1.19% / / / /
24 meseca 1.50% 1.28% 1.70% 1.45% / /
25 meseci 1.60% 1.36% / / / /
36 meseci 1.80% 1.51% 1.70% 1.45% / /

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.