Dečja štednja

Kada od jednog dinara pravite dva

Dečja štednja
Kada je svaki dinar važan

Želimo najboje za našu decu i zato na vreme planiramo njihovu budužnost. Dečja štednja je namenjena maloletnim licima, do njihovog punoletstva. Štedni ulog polaže se kao oročeni dinarski ili devizni depozit na ime maloletnog lica u prisustvu zakonskog zastupnika ili staratelja. U cilju stimulisanja ovog vida štednje, ALTA banka je utvrdila visine kamatnih stopa na dečju štednju, bez obzira na iznos depozita, u visini najvećih kamatnih stopa koje Banka plaća za određenu ročnost uloga.

Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Kamatne stope od 02.04.2020. godine primena od 17.04.2020.

Dečja stednja – Kamatne stope u primeni od 17.04.2020.
Valuta u kojoj klijent polaže depozit RSD
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 100,000.00
Period oročenja depozita 6 meseci 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3.00% 3.50%
Ukupno obračunata kamata 1,489.00 3,494.00
Ukupan iznos za isplatu klijentu 101,489.00 103,494.00
EKS (na godišnjem nivou) 3.00% 3.50%

Uslovi depozita od 9.4.2018.:

Period oročenja depozita 6 meseci 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0.80% 1.30%
EKS (na godišnjem nivou) 0.68% 1.11%
Dečja štednja u EUR u primeni od 09.04.2018.
Valuta u kojoj klijent polaže depozit EUR
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 10,000.00
Period oročenja depozita 6 meseci 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0.80% 1.30%
Ukupno obračunata kamata 40,03 130,00
Ukupan iznos za isplatu klijentu 10.034,03 10.110,50
EKS (na godišnjem nivou) 0.68% 1.11%

Obračun rađen 22.03.2018

  • Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.
  • Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavestiti o produženju depozita na isti rok oročenja i o visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.
  • Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke.
  • Depozit se može reoročiti sa ili bez pripadajuće kamate.
  • ALTA Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
  • Detaljne informacije http://www.aod.rs/.
  • Ponudu u vezi sa dečjom štednjom možete dobiti u ekspoziturama Banke
  • Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA Banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.
Dečja štednja u valuti RSD
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Bez troškova
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova

Kamatne stope od 02.04.2020. godine primena od 17.04.2020.

Dečja stednja – Kamatne stope u primeni od 17.04.2020.
Valuta u kojoj klijent polaže depozit RSD
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit 100,000.00
Period oročenja depozita 6 meseci 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 3.00% 3.50%
Ukupno obračunata kamata 1,489.00 3,494.00
Ukupan iznos za isplatu klijentu 101,489.00 103,494.00
EKS (na godišnjem nivou) 3.00% 3.50%
Dečja štednja u valuti EUR
Karakteristike proizvoda:
Vrsta depozita Dinarski depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita – Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit Minimalan iznos depozita je 300,00 EUR
Valuta depozita EUR
Kriterijum za indeksiranje Bez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS) Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova

Uslovi depozita od 9.4.2018.:

Period oročenja depozita 6 meseci 12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 0.80% 1.30%
EKS (na godišnjem nivou) 0.68% 1.11%

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.