Start-up family krediti za vantelesnu oplodnju

Kad se sve želje stope u jednu

Start-up family krediti za vantelesnu oplodnju
Kad se sve želje stope u jednu

ALTA Banka ima specijalnu ponudu povoljnih kredita za sve buduće roditelje, a posebno one koji su zainteresovani za programe vantelesne oplodnje.

Start-Up Family krediti omogućavaju Vam finansiranje:

Obezbedili smo jednostavnu proceduru i brzu realizacija zahteva, uz posebne pogodnosti:

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
START-UP FAMILLY KREDITI
VALUTA KREDITA RSD
IZNOS KREDITA 10.000,00– 1,200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 6 do 72 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) za rok otplate do 12 meseci 5,05%
za rok otplate od 13-36 meseci 8,95%
za rok otplate od 37-72 meseca 10,90%
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 31.05.2017. GODINE
IZNOS KREDITA 200.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 12 meseci 36 meseci 72 meseci
MESEČNA RATA 17.126,77 RSD 6.355,85  RSD 3.796,98  RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 5,05% 8,95% 10,90%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA  (GODIŠNJA) 9,56% 10,21% 11,95%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 2% iznosa kredita 1% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 4.000,00 RSD 2.000,00 RSD 2.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD 246,00 RSD 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD  (dve) 100,00 RSD  (dve) 100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE 5.521,26 RSD 28.810,70 RSD 73.382,44 RSD
UKUPNI IZNOS KOJE KLIJENT PLAĆA 209.867,26 RSD 231.156,70 RSD 275.728,44 RSD
Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:
 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;
 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.