Dinarski stambeni krediti sa valutnom klauzulom

Podrška za kvadrat

Dinarski stambeni krediti sa valutnom klauzulom
Podrška za kvadrat

Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam kamatna stopa ostaje fiksna tokom celog perioda otplate.

Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
STAMBENI KREDIT ZA KUPOVINU NEPOKRETNOSTI SA VALUTNOM KLAUZULOM
VALUTA KREDITA EUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITA U visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆE Minimum 25,00%
PERIOD OTPLATE Do 240 meseci
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 6,49% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv na platni račun kod ALTA banke )
7,99%(za ostale)
METOD OBRAČUNA KAMATE komforni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana na zaradu korisnika kredita i solidarnog dužnika (ukoliko je tako ugovoreno)
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke – kupoprodajna vrednost nepoketnosti koja se pribavlja iz kredita ili procenjena tržišna vrednost, od strane veštaka prihvatljivog za Banku (uzima se niža vrednost), mora biti najmanje
1,33:1 u odnosu na kreditirani iznos
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 0,50 -0,80% od kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve ) 100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa za žiranta 102,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, A NISU POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.12.2019.GODINE
Kupoprodajna cena nepokretnosti 50.000,00 EUR 50.000,00 EUR
Učešće 12.500,00 EUR 12.500,00 EUR
Kreditirani deo 37.500,00 EUR 37.500,00 EUR
Period otplate 240 meseci 240 meseci
Mesečni anuitet 275,29 EUR 306,96 EUR
Nominalna kamatna stopa (godišnja) 6,49% 7,99%
Efektivna kamatna stopa (godišnja) 7,35% 8,88%
Naknada za obradu zahteva 0,5% od kreditiranog dela 0,8% od kreditiranogdela
Dinarska protivvrednost naknade za obradu kreditnog zahteva se obračunava po srednjem kursu NBS za EUR na dan
puštanja kredita u tečaj.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva 187,50 EUR 300,00 EUR
Troškovi menica 100,00 RSD (dve) 100,00 RSD (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa 246,00 RSD 246,00 RSD
Overena založna izjava 10.080,00 RSD 10.080,00 RSD
Osiguranje nepokretnosti – godišnje 40,00 EUR 40,00 EUR
Osiguranje života – godišnje 100,00 EUR 100,00 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti 10,00 EUR 10,00 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti 100,00 EUR 100,00 EUR
Taksa za upis hipoteke 20.000,00 RSD 20.000,00 RSD
Troškovi kamate 28.568,17 EUR 36.169,49 EUR
Ukupni iznos koji klijent plaća 69.864,55 EUR 77.578,37 EUR
 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;
 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.
 1. Izvod iz lista nepokretnostI nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 2. Procena vrednosti nepokretnosti –original;
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je vlasnik nepokretnosti – založni dužnik u braku
 4. Ukoliko založni dužnik nije u braku, izvod iz knjige rođenih – u originalu;
 5. Lična karta založnog dužnika i njegovog bračnog druga –fotokopija;
 6. Pisana izjava bračnog druga overenu pred za to nadležnim sudom, da je saglasan da Korisnik u korist Banke po Ugovoru, uspostavi hipoteku prvog reda na Nepokretnosti
 1. Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 2. Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti.
 3. Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika, vinkulirana u korist Banke.
 4.  

Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o:

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.