Dinarski potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom

Za male stvari i velike planove

Dinarski potrošački krediti sa fiksnom kamatnom stopom
Za male stvari i velike planove

Kada Vam zatrebaju dodatna sredstva za kupovinu robe, turističkih usluga, zdravstvenih usluga, plaćanje školarine i sličnih troškova, možete se opredeliti za potrošački kredit u dinarima. ALTA Banka Vam nudi:

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM INDEKSIRANJA Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 6 do 12 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 4,84% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
6,57% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00-1,5% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 102,00 RSD
MENICA (dve) 102,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA 100.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 12 meseci
MESEČNA RATA 8.553,75RSD 8.633,32 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 4,84% 6,57%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 7,63% 10,55%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00% iznosa kredita 1,50 % iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1.000,00 RSD 1.500,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE 2.645,00 RSD 3.599,83 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 103.991,00 RSD 105.445,83 RSD
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM INDEKSIRANJA Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 13 do 36 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 7,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
9,50 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 246,00 RSD
MENICA (dve) 102,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINE Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod Banke Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA 400.000,00 RSD 400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 36 meseci 36 meseci
MESEČNA RATA 12.439,83 RSD 12.814,51 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 7,48% 11,13%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,54% 10,55%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00% iznosa kredita 1,50 % iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 4.000,00 RSD 6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD (dve) 100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE 47.834,01 RSD 61.322,38 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 452.180,01 RSD 467.668,38 RSD
KRATKOROČNI DINARSKI POTROŠAČKI KREDIT
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM INDEKSIRANJANema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA10.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 37 do 71 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
14,00 (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1-1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)102,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER – NA DAN 14.06.2018. GODINEKlijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA400.000,00 RSD400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE71 meseci71 meseci
MESEČNA RATA7.581,38 RSD8.140,38 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99%14,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)11,03%14,70%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% iznosa kredita1,50 % iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA4.000,00 RSD6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE138.277,60 RSD177.697,01 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA538.623,60 RSD584.313,01 RSD
Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:
 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;
 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.