Dinarski krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom

Za korak bliži cilju

Dinarski krediti za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom
Za korak bliži cilju

Refinansirajte svoje obaveze po platnim računima, kreditnim karticama, i kreditima drugih banaka kao i obaveze po osnovu lizing ugovora uz mogućnost dodatnog keša.

Kredite za refinansiranje ALTA Banke odlikuje:

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
KRATKOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 6 do 12 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 4,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
7,07% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 2,00 % od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 102,00 RSD
MENICA (dve) 100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
14.06.2018. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA 100.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 12 meseci
MESEČNA RATA 8.560,63  RSD 8.656,39 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 4,99% 7,07%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 9,86% 12,17%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 2,00% iznosa kredita 2,00% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 2.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE 2.727,60 RSD 3.876,70 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 105.073,60  RSD 106.222,70  RSD
DUGOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
VALUTA KREDITA RSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE Nema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA 15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATE Od 13 do 36 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE bez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE proporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,48% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
10,50% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta) 102,00 RSD
MENICA (dve) 100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
14.06.2018. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA 400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE 36 meseci
MESEČNA RATA 12.624,48 RSD 13.022,47 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,48% 10,50%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 9,63% 11,10%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,00% iznosa kredita 1,5% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 4.000,00 RSD 6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) 246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA 100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE 54.481,28 RSD 68.088,78 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA 458.827,28 RSD 474.434,78 RSD
DUGOROČNI DINARSKI KREDIT ZA REFINANSIRANJE SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITA15.000,00– 1.200.000,00 RSD prema kreditnoj sposobnosti korisnika
PERIOD OTPLATEOd 37 do 71 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita i učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEproporcionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
14,00% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“ i blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  za iznos kredita preko 900.000,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za žiranta)102,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
30.12.2020. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA400.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE71 mesec1
MESEČNA RATA7.581,38 RSD8.140,38 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)10,99%14,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)11,03%14,70%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1% iznosa kredita1,5% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA4.000,00 RSD6.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE138.277,60 RSD177.967,01 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA538.623,60 RSD584.313,01 RSD
Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:
 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;
 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.