Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa valutnom klauzulom
u valuti EUR i sa 30% depozitom

Kada dobroj ideji malo fali

Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR i sa 30% depozitom
Kada dobroj ideji malo fali

Ukoliko ste u potrazi za keš kreditom u dinarima, a želite da Vaša mesečna rata bude vezana za stranu valutu, na pravom ste mestu.

ALTA Banka u ponudi ima dinarski kredit sa valutnom klauzulom, koji odlikuje:

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
GOTOVINSKI KREDIT I KREDIT ZA REFINANSIRANJE U RSD SA VALUTNOM KLAUZULOM U VALUTI EUR I DEPOZITOM 30% 
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM INDEKSIRANJAU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
IZNOS KREDITA150,00– 20,000,00 EUR prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATEOd 6 do 71 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE30,00% depozita
METOD OBRAČUNA KAMATEkomformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)8.00% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
9.50% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00 – 1,50 % od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN
11.10.2022. GODINE
Klijenti sa redovnim mesečnim prilivom od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA2.500,00 EUR2.500,00 EUR
DEPOZIT750,00 EUR750,00 EUR
PERIOD OTPLATE36 meseca36 meseca
MESEČNA RATA78,02 EUR79,63 EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)8,00%9,50%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)8,82%10,72%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1% iznosa kredita1,5% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA25,00 EUR37,50 EUR
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
TROŠKOVI KAMATE308,71 EUR366,62 EUR
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA336,66 EUR407,07 EUR

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.