Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa valutnom klauzulom
u valuti EUR i sa 30% depozitom

Kada dobroj ideji malo fali

Gotovinski i krediti za refinansiranje u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR i sa 30% depozitom
Kada dobroj ideji malo fali

Ukoliko ste u potrazi za keš kreditom u dinarima, a želite da Vaša mesečna rata bude vezana za stranu valutu, na pravom ste mestu.

ALTA Banka u ponudi ima dinarski kredit sa valutnom klauzulom – koji odlikuje:

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
GOTOVINSKI KREDIT I KREDIT ZA REFINANSIRANJE U RSD SA VALUTNOM KLAUZULOM U VALUTI EUR I DEPOZITOM 30%
VALUTA KREDITA EUR
KRITERIJUM INDEKSIRANJA U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj
IZNOS KREDITA EUR  150,00– 20.000,00 prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATE Od 13 do 71 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE 30,00% depozita
METOD OBRAČUNA KAMATE komformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) bez prenosa zarade od 10,00% – 11,00%
sa prenosom zarade od 8,00% – 9,50%
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA administrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,5% bez prenosa zarade i 1,00% sa prenosom zarade
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) RSD 246,00
MENICA (dve) RSD 100,00
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 10.04.2023 GODINE Bez prenosa zarade Sa prenosom zarade
IZNOS KREDITA EUR 2.500,00 EUR 2.500,00
DEPOZIT 750,00 EUR 750,00 EUR
PERIOD OTPLATE 71 meseci  71 meseci
MESEČNA RATA EUR 46,26 EUR 43,98
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 10,00% 8,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 12,33% 9,53%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA 1,5% iznosa kredita 1% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA EUR 37,50 EUR 25,00
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) RSD 246,00 RSD 246,00
TROŠKOVI MENICA RSD  100,00 (dve) RSD  100,00 (dve)
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA EUR 3.324,74 EUR 3.150,61

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.