Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Nov stan na staroj adresi

Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Nov stan na staroj adresi

Kada se upustimo u renoviranje prostora mogu nam se desiti iznenađenja i promene planova. Uz kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora ALTA Banke računajte da nema iznenađenja – Vaša kamatna stopa ostaje ista tokom celog perioda otplate!

Bilo da adptirate, rekonstruišete ili proširujete svoj stambeni prostor, očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija, bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora fizičkim licima u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJEU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITAU visini iznosa navedenog u predmeru i predračunu radova, a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆEBez učešća
PERIOD OTPLATEdo 120 meseci
NAČIN KORIŠĆENJAmaksimalno do 30,00% na platni račun korisnika kredita
ostatak virmanski po osnovu ispostavljenih profaktura na tekuće račune prodavaca odnosno izvođača radova do razlike iz predmera i predračuna
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)6,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv na platni račun kod ALTA banke)
7,99% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv na platni račun kod ALTA banke)
METOD OBRAČUNA KAMATEkomforni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
opciono, blanko sopstvena menica sa jednim kreditno sposobnim žirantom
opciono, polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke,
opciono, polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
opciono, hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva0,50% za korisnike sa redovnim prilivom,
od kreditiranog iznosa jednokratno
0,80% za korisnike bez redovnog priliva,
od kreditiranog iznosa jednokratno
Menica ( dve )100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.10.2022.GODINE sa hipotekom
Iznos naveden u predmeru i preračunu radova8.000,00 EUR8.000,00 EUR
Kreditirani deo8.000,00 EUR8.000,00 EUR
Period otplate120 meseci120 meseci
Mesečni anuitet91,97 EUR95,85 EUR
Nominalna kamatna stopa (godišnja)6,99%7,99%
Efektivna kamatna stopa (godišnja)12,16%13,25%
Naknada za obradu zahteva0,50% od kreditiranog dela0,80% od kreditiranog dela
Dinarska protivvrednost naknade za obradu kreditnog zahteva se obračunava po srednjem kursu NBS za EUR na dan
puštanja kredita u tečaj.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahteva40,00 EUR64,00 EUR
Troškovi menica100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246,00 RSD246,00 RSD
Overena založna izjava10.080,00 RSD10.080,00 RSD
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40,00 EUR40,00 EUR
Osiguranje života – godišnje100,00 EUR100,00 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti10,00 EUR10,00 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti100,00 EUR100,00 EUR
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje50,00 EUR50,00 EUR
Taksa za upis hipoteke26.370,00 RSD26.370,00 RSD
Troškovi kamate3.035,55 EUR3.501,67 EUR
Ukupni iznos koji klijent plaća5,189.24 EUR5,679.36 EUR

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
 1. Premer i predračun radova odnosno ugovor overen od stane ovlašćenog lica izvođača radova
 2. Uverenje nadležne opštinske uprave u kojoj će biti navedeno da li se za radove izdaje dozvola i prijava radova, ukoliko se izdaje onda i dozvola i prijava radova – original.
 3.  
 1. Izvod iz lista nepokretnostI nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 2. Procena vrednosti nepokretnosti –original;
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je vlasnik nepokretnosti – založni dužnik u braku
 4. Ukoliko založni dužnik nije u braku, izvod iz knjige rođenih – u originalu;
 5. Lična karta založnog dužnika i njegovog bračnog druga –fotokopija;
 6. Pisana izjava bračnog druga overenu pred za to nadležnim sudom, da je saglasan da Korisnik u korist Banke po Ugovoru, uspostavi hipoteku prvog reda na Nepokretnosti
 7.  
 1. Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 2. Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti.
 3. Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika, vinkulirana u korist Banke.

Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o:

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.