Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Za novog mezimca na 4 točka

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
Za novog mezimca na 4 točka
Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila računajući na fiksnu kamatnu stopu.
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
VALUTA KREDITA EUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJE U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITA Visina kredita EUR 2.000,00-35.000,00 , a u visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATE Od 13 do 84 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆE 30,00% učešća
METOD OBRAČUNA KAMATE komformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)
Kamatna stopa fiksna, za sve kategorije klijenata: 8,00%;
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA bez naknade
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“, opciono blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  ili zaloga i kasko osiguranja i vinkulacija polise u korist Banke.
REPREZENTATIVAN PRIMER NA DAN 10.04.2023. GODINE Sve kategorije klijenata
KUPOPRODAJNA CENA VOZILA EUR 10.000,00
UČEŠĆE EUR 3.000,00
KREDITIRANI IZNOS EUR 7.000,00
PERIOD OTPLATE 84 meseca
MESEČNA RATA EUR 108,15
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA) 8,01%
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS*
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA bez naknade
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika) RSD 246,00
TROŠKOVI MENICA RSD  100,00 (dve)
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA EUR 9.087,04
*Reprezentativni primer je rađen za slučaj obezbeđenja samo menice korisnika kredita
Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.