Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD
sa fiksnom kamatnom stopom

Za novog mezimca na 4 točka

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom
Za novog mezimca na 4 točka
Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila znajući da Vam visina mesečne rate ostaje ista tokom celog perioda otplate.
Dinarski auto kredit odlikuje i:
Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa fiksnom kamatnom stopom
VALUTA KREDITARSD
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJENema kriterijuma za indeksiranje
IZNOS KREDITAU visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATEOd 6 do 84 meseca
DEPOZIT / UČEŠĆEbez depozita / učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEpropocionalni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)11,20% (za korisnike koji imaju redovan mesečni priliv od zarade na platnii račun kod ALTA banke)
15,00% (za korisnike koji nemaju redovan mesečni priliv od zarade na platni račun kod ALTA banke)
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJAadministrativna zabrana ili trajni nalog
2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“, opciono blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta ili zaloga i kasko osiguranje i vinkulacija polise u korist Banke.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00 – 1,50% od iznosa kredita, jednokratno unapred
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
11.10.2022. GODINE
Klijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod BankeKlijenti bez redovnog mesečnog priliva od zarade na platni račun kod Banke
IZNOS KREDITA600.000,00 RSD
PERIOD OTPLATE60 meseci
MESEČNA RATA 13.105,53 RSD14.274,20 RSD
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)11,20%15,00%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)12,31%16,90%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA1,00% iznosa kredita1,50% iznosa kredita
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS*
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVA6.000,00 RSD9.000,00 RSD
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE186.332,08 RSD256.452,31 RSD
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA192.678,08 RSD265.798,31 RSD
* Reprezentativni primer je rađen za slučaj obezbeđenja samo menica korisnika kredita

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.