AKCIJSKA PONUDA do 30.11.2022

Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Za korak bliži cilju

AKCIJSKA PONUDA do 30.11.2022.

Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD sa valutnom klauzulom u valuti

Za korak bliži cilju

Vreme je da budete svoji na svome? Uz pomoć kredita ALTA Banke možete rešiti stambeno pitanje za Vas i celu porodicu, i spavati mirno znajući da Vam kamatna stopa ostaje fiksna tokom celog perioda otplate.

Bilo da kupujete stan ili kuću očekuje Vas jednostavna procedura i brza realizacija kredita, sa obavezom da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA Banke.

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
AKCIJSKA PONUDA do 30.11.2022.
Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJEU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITAU visini kupoprodajne cene nepokretnosti a prema kreditnoj sposobnosti korisnika
UČEŠĆEMinimum 20,00%
PERIOD OTPLATEDo 360 meseci
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)7,49% (ročnost do 180 meseci )
7,79% (ročnost od 181 do 360 meseci)
METOD OBRAČUNA KAMATEkomforni
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA
polisa osiguranja života i vinkulacija polise u korist Banke,
hipoteka prvog reda na nepokretnosti u korist Banke
Polisa osiguranja hipotekarne nepokretnosti i vinkulacija polise u korist Banke
2 (dve) blanko sopstvene menice sa klauzulom “bez protesta”
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahtevabez naknade
Menica ( dve )100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
REPREZENTATIVNI PRIMER NA DAN 19.10.2022.GODINE
Kupoprodajna cena nepokretnosti40.000,00 EUR40.000,00 EUR
Učešće8.000,00 EUR8.000,00 EUR
Kreditirani deo32.000,00 EUR32.000,00 EUR
Period otplate180 meseci240 meseci
Mesečni anuitet292,02 EUR258,28 EUR
Nominalna kamatna stopa (godišnja)7,49%7,79%
Efektivna kamatna stopa (godišnja)8,54%8,72%
Naknada za obradu zahtevabez naknadebez naknade
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahtevabez naknade
Menica ( dve )100,00 RSD
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246,00 RSD
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, PODLOŽNI PROMENI NEZAVISNO OD BANKE
Procena vrednosti nepokretnosti, Troškovi pribavljanja dokumentacije, Overa založne izjave, Podnošenje zahteva za upis hipoteke, Osiguranje nepokretnosti, osiguranje života.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
Naknada za obradu zahtevabez naknadebez naknade
Troškovi menica100,00 RSD (dve)100,00 RSD (dve)
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa246,00 RSD246,00 RSD
Overena založna izjava10.080,00 RSD10.080,00 RSD
Osiguranje nepokretnosti – godišnje40,00 EUR40,00 EUR
Osiguranje života – godišnje100,00 EUR100,00 EUR
Izdavanje lista nepokretnosti10,00 EUR10,00 EUR
Procena vrednosti nepokretnosti100,00 EUR100,00 EUR
Reprocena vrednosti nepokretnosti – trogodišnje50,00 EUR50,00 EUR
Taksa za upis hipoteke26.370,00 RSD26.370,00 RSD
Troškovi kamate20.563,76 EUR29.987,69 EUR
Ukupni iznos koji klijent plaća23.477,45 EUR33.651,38 EUR

Konkretni uslovi kreditiranja zavise od kategorije Klijenata Banke. Molimo vas da se za konkretan obračun kredita obratite Savetniku za poslove sa fizičkim licima u najbližoj ekspozituri Banke.

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
 1. Izvod iz lista nepokretnostI nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 2. Procena vrednosti nepokretnosti –original;
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je vlasnik nepokretnosti – založni dužnik u braku
 4. Ukoliko založni dužnik nije u braku, izvod iz knjige rođenih – u originalu;
 5. Lična karta založnog dužnika i njegovog bračnog druga –fotokopija;
 6. Pisana izjava bračnog druga overenu pred za to nadležnim sudom, da je saglasan da Korisnik u korist Banke po Ugovoru, uspostavi hipoteku prvog reda na Nepokretnosti
 1. Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke
 2. Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti.
 3. Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika, vinkulirana u korist Banke.
 4.  

Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o:

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.