AKCIJA do 30.11.2022.
– Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD
sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Za korak bliži cilju

AKCIJSKA PONUDA do 30.11.2022.

Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR

Za korak bliži cilju

Našli ste auto svojih snova? Ne dozvolite da ga vozi neko drugi! Auto krediti ALTA Banke imaju jednostavnu proceduru i brzu realizaciju, a možete kupiti polovna ili nova vozila računajući na fiksnu kamatnu stopu.

Auto kredit sa valutnom klauzulom u dinarima:

Karakteristike proizvoda sa reprezentativnim primerom
Kredit za kupovinu motornih vozila u RSD sa valutnom klauzulom u valuti EUR
VALUTA KREDITAEUR
KRITERIJUM ZA INDEKSIRANJEU dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj odnosno otplate
IZNOS KREDITAVisina kredita 2,000-35,000 EUR, a u visini profakture a prema kreditnoj sposobnosti korisnika kredita
PERIOD OTPLATEdo 48 meseci
DEPOZIT / UČEŠĆE30,00% učešća
METOD OBRAČUNA KAMATEkomformni
FIKSNA NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)4,99%
INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA2 (dve) sopstvene menice sa klauzulom „bez protesta“, opciono blanko sopstvena menica potpisana od strane jednog kreditno sposobnog žiranta  ili zaloga i kasko osiguranja i vinkulacija polise u korist Banke.
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA, POZNATI U MOMENTU OGLAŠAVANJA I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVAbez naknade
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
MENICA (dve)100,00 RSD
REPREZENTATIVAN PRIMER
NA DAN
19.10.2022. GODINE
Za sve klijentE, bez obaveze prenosa zarade
KUPOPRODAJNA CENA VOZILA10.000,00 EUR
UČEŠĆE3.000,00 EUR
KREDITIRANI IZNOS7.000,00 EUR
PERIOD OTPLATE48 meseci
MESEČNA RATA160,82 EUR
NOMINALNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)4,99%
EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (GODIŠNJA)5,01%
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVAbez naknade
TROŠKOVI KOJI PADAJU NA TERET KORISNIKA,  I KOJI ULAZE U OBRAČUN EKS*
NAKNADA ZA OBRADU KREDITNOG ZAHTEVAbez naknade
TROŠKOVI IZVEŠTAJA KREDIT BIROA (za korisnika)246,00 RSD
TROŠKOVI MENICA100,00 RSD  (dve)
TROŠKOVI KAMATE719,52 EUR
UKUPNI TROŠKOVI KOJE KLIJENT PLAĆA722,47 EUR
*Reprezentativni primer je rađen za slučaj obezbeđenja samo menice korisnika kredita
Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija:

 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;
 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;
 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;
 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;
 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;
 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;
 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;
 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;
 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka
 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka
 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka
 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;
 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak.
Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.