Otvaranje računa za pravna lica i preduzetnike

Otvaranje dinarskih i deviznih platnih računa

Saznajte više

Otvaranje računa pravnih lica nerezidenata

Otvaranje dinarskih i deviznih platnih računa

Saznajte više

Dinarski platni promet

Dinarski i devizni platni promet

Saznajte više

Devizni platni promet

Dinarski i devizni platni promet

Saznajte više

Deponovanje slobodnih sredstava klijenata

Depoziti

Saznajte više

Namenski depoziti

Depoziti

Saznajte više

Kreditni plasmani pravnim licima

Opšti uslovi

Saznajte više

Potrebna dokumentacija uz zahtev za odobrenje plasmana

Opšti uslovi

Saznajte više

Instrumenti obezbeđenja plasmana

Opšti uslovi

Saznajte više

Dnevno noćni trezor i sefovi

Opšti uslovi

Saznajte više

U poslovanju sa pravnim licima ALTA banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) obavlja sledeće vrste poslova: otvaranje i vođenje redovnih dinarskih i deviznih platnih računa rezidenata i nerezidenata, namenskih računa, poslove dinarskog i deviznog platnog prometa na šalterima Banke, kao i elektronskim putem, prihvatanje u depozit slobodnih dinarskih i deviznih sredstava, kao i servisiranje namenskih depozita, odobravanje dinarskih i deviznih kredita za različite namene, izdavanje različitih vrsta garancija, otkup – eskont tržišnog materijala, avaliranje menica, pružanje usluga dnevno-noćnog trezora, izdavanje i vođenje korporativnih platnih kartica i izdavanje sefova.

U vođenju navedenih poslova, Banka primenjuje sledeća opšta pravila poslovanja:e

Otvaranje dinarskih i deviznih platnih računa

Pravnim licima i preduzetnicima ALTA Banka omogućava brzo i lako otvaranje računa, podnošenjem neophodne dokumentacije:

Za otvaranje računa uz obrasce Banke dostaviti dokumentaciju u zavisnosti od načina registracije klijenta:

Otvaranje dinarskih i deviznih platnih računa

Banka nerezidentu – pravnom licu otvara nerezidentni račun na osnovu pismenog Zahteva za otvaranje nerezidentnog računa. Uz zahtev dostavlja se neophodna dokumentacija

Dinarski i devizni platni promet

Dinarski platni promet korporativnih klijenata – vrši se ličnim dostavljanjem naloga na šalteru Banke ili putem elektronskog servisa – e-bankinga, koji omogućava pristup u račune, pristup izvodima, plaćanje i transfer sredstava sa dinarskih računa.

Dinarski i devizni platni promet

Banka za svoje klijente vrši poslove deviznog platnog prometa – plaćanja/naplate u zemlji i inostranstvu i naplate iz inostranstva na osnovu naloga i dokumentacije podnete u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Banka prima u depozit slobodna sredstva klijenata na osnovu zahteva za deponovanjem sredstva ili na osnovu obaveze utvrđene zakonom. Novčani depoziti mogu biti: transakcioni, po viđenju i oročeni sa otkaznim rokom ili bez otkaznog roka, sa posebnom namenom ili bez namene.

Banka vrši prijem sredstava klijenta kao namenski depozit za kupovinu i prodaju HOV i namenski depozit za osnivanje privrednih društava.

Banka u svom poslovanju odobrava više vrsta dinarskih i deviznih kredita, izdavanje i konfirmaciju različitih vrsta garancija, poslove otkupa – eskonta tržišnog materijala, avaliranja menica i dr.

Dinarski i devizni krediti
Dinarski i devizni krediti
Poslovi otkupa – eskonta tržišnog materijala
Poslovi avaliranja menica
Izdavanje poslovnih platnih kartica

Odaberite potrebnu dokumentaciju za odobrenje željenog plasmana

Uz navedenu dokumentaciju za dugoročne kredite potrebno je i sledeće:

Pogledajte potrebnu dokumentacija uz zahtev za obezbeđenje plasmana
Dnevno noćni trezor i sefovi

Banka svojim klijentima, pravnim licima i preduzetnicima omogućava korišćenje usluga dnevno-noćnog trezora i korišćenje sefova u toku radnog vremena.

Korisnik sefa može biti svako pravno i punoletno fizičko lice, rezident ili nerezident. Naknada za zakup sefova zavisi od veličine sefa i perioda zakupa.

Ovaj sajt koristi kolačiće kako bi unapredio funkcionalnost stranica, prilagodio i analizirao saobraćaj, i za potrebe remarketinga. Informacije o korišćenju web-sajta delimo sa partnerima za društvene mreže, analitiku i oglašavanje. Više o kolačićima pročitajte u Zaštita podataka o ličnosti na internet prezentaciji Banke.