Zaštita podataka o ličnosti

ALTA banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka), sa sedištem u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 121, MB 07074433, PIB 100001829, Tel: 011/2205-500, E-mail: info@altabanka.rs je usklađena sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: Zakon). Banka zakonito, pošteno i transparentno obrađuje podatke o ličnosti i ovim putem obaveštava svoje korisnike i druga lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade njihovih podataka o ličnosti.

Kontakt podaci Lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti

U vezi sa obradom i zaštitom podataka o ličnosti, kao i ostvarivanjem prava zagarantovanih Zakonom, lice na koje se podaci odnose može se obratiti Licu za zaštitu podataka o ličnosti (DPO – Data Protection Officer) putem:

e-mail adrese:dpo@altabanka.rs
na broj telefona:011/2205-500
kao i poštom na adresu: ALTA banka a.d. Beograd,
Bulevar Zorana Đinđića 121, 11070 Beograd,
sa naznakom: “Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”