Akreditivi

Akreditiv služi kao instrument osiguranja plaćanja u kojem nalogodavac akreditiva stavlja korisniku akreditiva na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, uz uslov da ih on može upotrebiti jedino ako pre isplate dostavi i uruči Banci ugovorene dokumente vezane za predmetni posao. Na taj način nalogodavac osigurava da će isplata iz akreditiva biti isključivo i jedino za onu namenu za koju je akreditiv otvoren.
Banka po zahtevu Klijenata pruža uslugu servisiranja akreditiva:

  • Nostro (za plaćanje)
  • Loro (za naplatu) iz inostranstva


Ugovoreni instrument plaćanja u spoljnotrgovinskom poslovanju je siguran način plaćanja/naplate za oba učesnika u platnom prometu odnosno i za kupca i za prodavca robe

U zavisnosti od vrste akreditiva (prenosiv, neprenosiv, opoziv, neopoziv, standby, sa pokrićem, bez pokrića, plativ po viđenju ili sa odloženim rokom plaćanja, i dr.), kao i odredaba zaključenog ugovora sa klijentom, Banka će ugovoriti sa klijentom način i uslove servisiranja akreditiva, rokove, dokumentaciju, tekst akreditiva, visinu naknade i dr.

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

     

    Ivana Ribar+381 11 2205 631
    Sandra Stijelja+381 11 2205 630
    e-mailkorpor.bankarstvo@altabanka.rs