Poslovne kartice

Banka nudi DinaCard poslovnu karticu za plaćanja u zemlji i Visa Business karticu za plaćanja u zemlji i inostranstvu. Kartica funkcioniše na principu odloženog plaćanja do iznosa utvrđenog limita koji se određuje na nivou cele firme kao i na nivou pojedinačnih korisnika kartice. Kompaniji može biti izdat neograničen broj poslovnih kartica, tako da zbir vrednosti pojedinačnih limita bude jednak limitu kompanije. Poslovne kartice su ,,charge'' kartice koje Vam omogućavaju da nastale obaveze u prethodnom mesecu izmirujete naknadno, do 5-tog u narednom mesecu na osnovu ispostavljene specifikacije obračunatih obaveza. Poslovne kartice zaposleni u kompaniji mogu koristiti za plaćanje službenih troškova poput: avionskih, železničkih i autobuskih karata, plaćanje rent-a-car, hotela, restorana, kao i pokriće svih ostalih troškova reprezentacije. Kartica se može koristiti i za Internet transakcije.

Prednosti

  • Savremen, jednostavan i siguran način plaćanja gde su vam sredstva stalno dostupna
  • Firma ima bolji uvid i kontrolu nad troškovima koje prave zaposleni
Korisnici Visa Business kartice imaju pravo na popust u mnogobrojnim hotelima, agencijama i drugim institucijama sa kojima je Visa International postigla takav sporazum

 
+381 11 2205 603