Kreditne kartice

U ponudi ALTA banke su:

 

 

Potrebna dokumenta za podnošenje zahteva za dobijanje kredititne kartice 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;

 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;

 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;

 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

 7. Obrazac PPDG-2R neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;

 8. Izvod iz banke o prometu na tekućem računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren tekući račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima tekući račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;

 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;

 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;

 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka

 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka

 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka

 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;

 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;

 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.

Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke

Za sve dodatne informacije:
+381 11 22 05 643