Dečja štednja u valuti EUR

Karakteristike proizvoda

Vrsta depozitaDevizni depozit sa obračunom i pripisom kamate po dospeću depozita - Dečja štednja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos depozita je 300,00 EUR
Valuta depozitaEUR
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stopePorez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova

 

Uslovi depozita od 9.4.2018

  
Period oročenja depozita6 meseci12 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)0.80%1.30%
EKS (na godišnjem nivou)0.68%1.11%


Razoročenje depozita pre isteka roka oročenja

Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.

Automatsko reoročenje

Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavesti o produženju depozita na isti rok oročenja i u visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.

Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke.
 
Depozit se može reoročiti sa ili bez pripadajuće kamate.

Osiguranje depozita

ALTA banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije http://www.aod.rs/

 
+381 11 2205 671

+381 11 2205 672