Garancije

Garancija je instrument osiguranja dobrog okončanja posla, kojom korisnik garancije osigurava svoje potraživanje u slučaju da nalogodavac po garanciji ne izvrši svoju obavezu koja je predmet garantnog posla. Na zahtev i u skladu sa potrebama klijenta, a u cilju pojednostavljenja procedure za odobravanje i izdavanje garancija, Banka sa svojim klijentima zaključuje Okvirne dugoročne aranžmane za izdavanje garancija.

Dinarske garancije

ALTA banka po nalozima svojih klijenata a u korist korisnika u zemlji izdaje sledeće vrste dinarskih garancija:

 • Činidbene garancije
  • Garancija za učešće na licitacijama
  • Garancija za povraćaj avansa
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za kvalitet izvršenih radova u garantnom roku
 • Plative garancije
  • Garancija za urednu otplatu kredita i kamate
  • Garancija za uredno izmirenje ostalih novčanih obaveza iz poslovanja
 • Garancije za obezbeđenje plaćanja troškova shodno carinskom postupku
  • Garancija za stavljanje robe u slobodan promet i tranzit
  • Garancija za privremeni uvoz i aktivno oplemenjivanje
  • Garancija za skladištenje roba
  • Garancija za periodično deklarisanje robe
 • Pisma o namerama

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Devizne garancije nostro

ALTA banka po nalozima svojih klijenata a u korist korisnika u inostranstvu izdaje sve vrste NOSTRO garancija i to:

 • Činidbene garancije:
  • Garancija za učešće na licitacijama
  • Garancija za povraćaj avansa
  • Garancija za dobro izvršenje posla
  • Garancija za kvalitet izvršenih radova u garantnom roku
 • Plative garancije
  • Garancija za urednu otplatu kredita i kamate
  • Garancija za uredno izmirenje ostalih novčanih obaveza iz poslovanja
 • Supergarancije
 • Konfirmacije

 

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

Devizne garancije loro

 • Notifikacija bez obaveza
 • Konfirmacija
 • Preuzimanje dokumenata

Napomena: Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.

 

Ivana Ranković+381 11 2205 612
Milena Bogojević+381 11 2205 618
e-mailkorpor.bankarstvo@altabanka.rs