Linkovi

Linkovi

Narodna banka Srbije

Osnovne funkcije Narodne banke Srbije su da utvrđuje i sprovodi monetarnu politiku, vodi politiku kursa dinara, čuva devizne rezerve i upravlja njima, izdaje novčanice i kovani novac i stara se o funkcionisanju platnog prometa i finansijskog sistema.

Beogradske berza

Ugovorom o organizovanju Beogradske berza a.d. Beograd radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja osnivački akt Berze, Berza u skladu sa Zakonom o tržištu HOV obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti i finansijskim derivatima na berzanskom i vanberzanskom tržištu.

Agencija za osiguranje depozita

Agencija za osiguranje depozita je osnovana Zakonom o Agenciji za osiguranje depozita dana 25.07.2005. godine i određena je za univerzalnog pravnog sukcesora prethodne Agencije za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka.