Faktoring

Faktoring je finansijska usluga koja se bazira na otkupu budućih nedospelih potraživanja proisteklih iz prodaje roba i usluga.

Učesnici u procesu su:

  • Klijent (Prodavac)- Privredno društvo prodavac robe i usluga koji Faktoru ustupa potraživanje od Dužnika
  • Faktor – ALTA banka
  • Dužnik – Privredno društvo kupac robe i usluga od Klijenta (Prodavca)

Sklapanjem ugovora o faktoringu Klijent prodaje Faktoru svoja potraživanja od Dužnika, a za uzvrat novac dobija odmah.

Faktoring je vid kratkoročnog finansiranja uz višestruke prednosti:

  • Smanjuje se rizik naplate potraživanja
  • Povećava se likvidnost jer potraživanja po fakturama u kratkom roku postaju likvidna sredstva
  • Faktoring kao vid finansiranja ne pogoršava vašu kreditnu zaduženost, ne evidentira se u izveštaju Kreditnog biroa, niti opterećuje vaše bilanse
  • Naplatu potraživanja u potpunosti prepuštate našem timu stručnjaka čime znatno štedite vreme i resurse

ALTA banka obavlja sledeće vrste faktoring poslova:

Faktoring (sa pravom i bez prava regresa)

Najčešće korišćena vrsta faktoringa koja služi održavanju tekuće likvidnosti.Zavisno od analize  boniteta, klijenta i dužnika, faktoring se ugovora sa i bez prava regresa. Kod ove vrste faktoringa neophodno je da Klijent od Dužnika pribavi saglasnost za prenos potraživanja na novog poverioca (Banku).Kod ove vrste faktoringa  nudimo dva načina realizacije istog i to:

  • Faktoring po principu eskontnog otkupa
  • Faktoring po principu avansa u procentualnom iznosu

Obrnuti (dobavljački) faktoring

Osnovna razlika ove vrste faktoringa je što se njime finansira ispunjenje obaveza koje Klijent ima prema Dobavljaču, a ne po osnovu otkupa njegovih potraživanja. Kod obrnutog faktoringa Klijent na raspolaganje ne dobija novac od Banke, već se njegove obaveze prema dobavljačima izmiruju direktno od strane Banke. Klijent, u skladu sa zahtevom koji upućuje Banci, može dobiti i dodatni rok za izmirenje svojih obaveza prema faktoru (Banci).

 

Marko Petrović+381 11 2205 606
Slobodan Lazić+381 11 2205 604
e-mailkorpor.bankarstvo@altabanka.rs