Eskont menica

Eskont menica kao vid kratkoročnog finansiranja

Banka vrši eskont menica koje pravna lica, klijenti Banke, primaju od bonitetnih, solventnih dužnika na ime izmirenja njihovih obaveza plaćanja. Da bi bila predmet eskonta, menica mora biti registrovana u nadležnom registru menica kod Narodne Banke Srbije, sadržati sve bitne elemente predviđene Zakonom o menici i biti sa punim vlasničkim indosamentom.Na račun klijenta uplaćuje se iznos nominalne vrednosti menica umanjen za:

 

  • Iznos obračunatog eskonta od dana otkupa do dana dospeća menica
  • Iznos obračunate naknade za obradu zahteva
Po naplati otkupljenih menica celokupan nominalni iznos meničnog potraživanja pripada Banci.
 

Marko Petrović+381 11 2205 606
Slobodan Lazić+381 11 2205 604
e-mailkorpor.bankarstvo@altabanka.rs