Dinarski kredit za adaptaciju, rekonstrukciju i proširenje stambenog prostora sa valutnom klauzulom

 • Uz našu pomoć adaptirajte, rekonstruišite ili proširite Vaš stambeni prostor;
 • Brza realizacija kredita uz jednostavnu proceduru;
 • Bez skrivenih troškova;
 • Bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA banke.
Kamatne stope sa primenom od 2.7.2018.:
 

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumenta za podnošenje zahteva za stambeni kredit za namenu adaptacije, rekonstrukcije i proširenja stambenog prostora


 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;

 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
 3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;

 4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;

 5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

 6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

 7. Obrazac PPDG-2R  neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;

 8. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;

 9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;

 10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;

 11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka

 12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka

 13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka

 14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;

 15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;

 16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.


Potrebna dokumentacija za stambeni kredit za namenu adaptacije, rekonstrukcije i proširenja stambenog prostora


 1. Premer i predračun radova odnosno ugovor overen od stane ovlašćenog lica izvođača radova

 2. Uverenje nadležne opštinske uprave u kojoj će biti navedeno da li se za radove izdaje dozvola i prijava radova, ukoliko se izdaje onda i dozvola i prijava radova – original.

Dokumentacija za procenu podobnosti nepokretnosti kao predmeta hipoteke


 1. Izvod iz lista nepokretnostI nepokretnosti koja je predmet hipoteke

 2. Procena vrednosti nepokretnosti –original;

 3. Izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je vlasnik nepokretnosti - založni dužnik u braku

 4. Ukoliko založni dužnik nije u braku, izvod iz knjige rođenih - u originalu;

 5. Lična karta založnog dužnika i njegovog bračnog druga –fotokopija;

 6. Pisana izjava bračnog druga overenu pred za to nadležnim sudom, da je saglasan da Korisnik u korist Banke po Ugovoru, uspostavi hipoteku prvog reda na Nepokretnosti

Dokumentacija za zaključenje Ugovora o kreditu i plasiranje sredstava kredita


 1. Overena Založna izjava na nepokretnosti koja je predmet hipoteke

 2. Zahtev za upis hipoteke sa prijemnim pečatom nadležnog registra nepokretnosti.

 3. Polisa osiguranja nepokretnosti od osnovnih i dopunskih rizika, vinkulirana u korist Banke.

Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

 
+381 11 2205 641

+381 11 2205 643

Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o