Dinarski auto kredit sa fiksnom kamatnom stopom

 • Za kupovinu novih i polovnih automobila;
 • Iznos kredita u visini profakture;
 • Mesečna rata kredita ostaje ista tokom celog perioda otplate;
 • Brza realizacija kredita uz jednostavnu proceduru;
 • Bez depozita i učešća;
 • Bez skrivenih troškova;
 • Bez obaveze da Vaša primanja usmerite na platni račun kod ALTA banke.
Važeće kamatne stope:
Sa periodom otplate do 84 meseca
 

Delimična ili prevremena otplata kredita

Korisnik kredita može da izvrši delimičnu ili prevremenu otplatu celokupnog neotplaćenog dela Kredita iz predmeta Ugovora uz pismeni zahtev Banci.

Kod prevremene otplate kredita Korisnik je dužan da plati Banci obračunatu, a nenaplaćenu nominalnu fiksnu kamatu na ostatak glavnice zaključno sa danom prevremene otplate.

Banka ne naplaćuje naknadu za prevremeno odnosno delimično vraćanje kredita.

Potrebna dokumentacija za podnošenje Zahteva za kredit za kupovinu motornog vozila 1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;

 2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;

 3. Profaktura prodavca automobila-auto kuće/Faktura/ Original / 1 primerak;

 4. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;

 5. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;

 6. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

 7. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

 8. Obrazac PPDG-2R  neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;

 9. Izvod iz banke o prometu na platnom računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren platni račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima platni račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;

 10. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;

 11. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;

 12. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka;

 13. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka;

 14. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka;

 15. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;

 16. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;

 17. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.

Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

 
+381 11 2205 641

+381 11 2205 643

Preuzmite brošuru Udruženja banaka Srbije o