Oročena dinarska štednja

  • ALTA Banka pruža mogućnosti oročavanja dinarskih depozita po veoma povoljnim uslovima
  • Periodi na koje Banka prima depozite su: avista, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 meseci.
  • Na oročene depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna

Karakteristike proizvoda:

 
Vrsta depozitaDinarski depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos oročenog depozita je 5.000,00 RSD
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijentaBez troškova
 
 

Kamatne stope od 2.4.2020. godine u primeni od 17.4.2020.:

     
Period na koji Banka prima sredstvaA vista2 meseca3 meseca6 meseci12 meseci24 meseci36 meseci
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)0.00%1.752.00%3.00%3.50%3.75%4.00%
EKS (na godišnjem nivou)0.00%1.75%2.00%3.00%3.50%3.75%4.00

 

Razoročenje depozita pre isteka roka oročenja

Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.

Automatsko reoročenje

Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavesti o produženju depozita isti rok oročenja i o visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.

Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke

Depozit se može reoročiti sa ili bez pripadajuće kamate.

Osiguranje depozita

ALTA banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije www.aod.rs.

Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.

 
+381 11 2205 671

+381 11 2205 672