Oročeni devizni depoziti

Oročeni devizni depoziti

  • Banka prima depozite u valuti EUR, USD i CHF
  • Visina kamatne stope zavisi od dužine perioda oročenja. Za duže rokove oročenja, ALTA banka nudi povoljne kamatne stope.
Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Karakteristike proizvoda:

Vrsta depozitaDevizni depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos oročenog depozita je 100,00 EUR, odnosno protivvrednost u drugoj valuti
Valuta depozitaEUR, USD i CHF
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku
oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova
 

Kamatne stope od 1.1.2020.:

Period oročenjaValuta
EURUSDCHF
NKSEKSNKSEKSNKSEKS
Po viđenju0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
1 mesec0.10%0.08%////
3 meseca0.50%0.42%0.40%0.34%0.01%0.01%
6 meseci0.70%0.59%0.80%0.68%0.01%0.01%
9 meseci0.90%0.76%////
12 meseci1.20%1.02%1.40%1.19%0.01%0.01%
15 meseci1.40%1.19%////
18 meseci1.40%1.19%////
24 meseca1.50%1.28%1.70%1.45%//
25 meseca1.60%1.36%////
36 meseci1.80%1.51%1.70%1.45%//
Reprezentativni primeri:


Stimulativna kamatna stopa od 11.05.2020.godine primena od 26.05.2020.

Akcijska ponuda u periodu od 26.05-26.06.2020.godine
Period oročenjaEUR
NKSEKS
3 meseca1.20%1.02%


Stimulativna kamatna stopa se primenjuje na nove oročene depozitne partije u EUR koje su otvorene u vreme trajanja ponude, u akcijskom periodu od 26.05.2020- 26.06.2020.godine/

Stimulativni uslovi štednje ne važe za partije koje se reoročavaju u periodu trajanja akcijske ponude

 

Osiguranje depozita

ALTA banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije http://www.aod.rs/.

Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.
 
+381 11 2205 671

+381 11 2205 672