Instrumenti zaštite od kursnog rizika

Instrumenti zaštite od kursnog rizika:

  • Terminska kupoprodaja deviza
  • Dinarski depozit sa valutnom klauzulom

Terminska kupoprodaja deviza

Omogućava klijentu ugovaranje kupoprodaje deviznih sredstava na određeni datum u roku od tri naredna meseca od datuma ugovaranja sa fiksiranim kursom i iznosom.Omogućava zaštitu od kursnog rizika, tako da klijent na bazi poznatog kursa može unapred kalkulisati svoje novčane tokove.

Terminska kupoprodaja može biti:

  • Delimično pokrivena terminska kupoprodaja koja omogućava ugovaranje forward kursa za utvrđeni datum i iznos u budućnosti.
  • Pokrivena terminska kupoprodaja, koja omogućava izuzetno povoljan terminski kurs izvršenja.

Dinarski depozit sa valutnom klauzulom

Pruža klijentu zaštitu njegovih dinarskih sredstava jer se njegov depozit na početku oročenja konvertuje u protivvrednost u EUR, po važećem kursu, dok se na kraju oročavanja EUR glavnica isplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan dospeća depozita. Na taj način klijent obezbeđuje vrednost svojih dinarskih sredstava od rizika depresijacije dinara.

Za bliža obaveštenja obratite se Odeljenju sredstava.

Kontakt:

Andreja Tavčioski
Telefon:+381(0)11 2205 534
e-mail:andreja.tavcioski@altabanka.rs

Kosta Džalev
Telefon:+381(0)11 2205 531
e-mail:kosta.dzalev@altabanka.rs