Instrumenti obezbeđenja plasmana

Banka prilikom odobravanja kredita, u zavisnosti od visine i ročnosti, zahteva sledeće vrste obezbeđenja:

 • Devizni i dinarski namenski oročeni depozit pravnog ili fizičkog lica;
 • Hipoteka na uknjiženoj i/ili neuknjiženoj nepokretnosti;
 • Ručna zaloga na pokretnim stvarima;
 • Zaloga na akcijama, u zavisnosti od njihove tržišne vrednosti;
 • Zaloga na obveznicama devizne štednje i obveznicama države (u zavisnosti od njihovog roka dospeća za naplatu i tržišne vrednosti);
 • Garancije prvoklasnih banaka;
 • Blanko sopstvene menice pravnog lica i/ili jemca;
 • Blanko sopstvene menice fizičkog lica, garanta, uz dokumentaciju o vlasništvu na pokretnim i nepokretnim stvarima;
 • Menice pravnog lica avalirane od strane prvoklasne banke;
 • Polisa osiguranja kredita vinkulirana u korist Banke;
 • Drugi instrumenti koje Banka oceni kao valjane.