Opšta pravila poslovanja za pravna lica

U poslovanju sa pravnim licima ALTA banka a.d. – Beograd (u daljem tekstu: Banka) obavlja sledeće vrste poslova: otvaranje i vođenje redovnih dinarskih i deviznih platnih računa rezidenata i nerezidenata, namenskih računa, poslove dinarskog i deviznog platnog prometa na šalterima Banke, kao i elektronskim putem, prihvatanje u depozit slobodnih dinarskih i deviznih sredstava, kao i servisiranje namenskih depozita, odobravanje dinarskih i deviznih kredita za različite namene, izdavanje različitih vrsta garancija, otkup – eskont tržišnog materijala, avaliranje menica, pružanje usluga dnevno-noćnog trezora, izdavanje i vođenja korporativnih platnih kartica i izdavanje sefova.

U vođenju navedenih poslova, Banka primenjuje sledeća opšta pravila poslovanja: