Potrebna dokumentacija uz zahtev za odobrenje plasmana

Za odobravanje plasmana potrebna je sledeća dokumentacija:

 • Ugovor o osnivanju pravnog lica i Statut
 • Izvod iz Agencije za privredne registre
 • Izveštaj zavoda za statistiku o razvrstavanju preduzeća
 • OP obrazac, PIB obrazac
 • Karton deponovanih potpisa ovlašćenih lica
 • Izveštaj Kreditnog biroa UBS
 • Finansijski izveštaji (godišnji račun), prema važećim propisima, za najmanje dve prethodne godine poslovanja dužnika pre nastanka potraživanja i projekcije finansijskih izveštaja (godišnjih računa) za naredni period do potpunog izmirivanja potraživanja, uključujući izveštaj revizora za one dužnike za koje je to propisano (srednja i velika preduzeća). Za jemca je takođe potrebno dostaviti napred navedenu dokumentaciju;
 • Podaci o zaduženosti, tekućim i budućim obavezama
 • Podaci o datim jemstvima po kreditima
 • Promet po računima u Banci i prosečno stanje na računu
 • Promet po računima u drugima bankama i prosečno stanje na računima
 • Podaci o blokadama računa
 • Konsolidovani bilans kada su u pitanju grupe klijenata sa povezanom vlasničkom strukturom.

Uz navedenu dokumentaciju za dugoročne kredite potrebno je i sledeće:

 • Za kredite od 50.000 EUR do 500.000 EUR, u dinarskom ili deviznom iskazu, podaci dužnika (i njegovog jemca) o njihovim prihodima, o tokovima gotovine u prethodnih godinu dana i projekcija tokova gotovine za period otplate dugoročnih kredita.
 • Za kredite preko 500.000 EUR, u dinarskom ili deviznom iskazu, Biznis plan sa projekcijama bilansa stanja, bilansa uspeha i bilansa tokova gotovine za period koji je najmanje jednak roku kredita i/ili Studija izvodljivosti tj, Studija opravdanosti investicionih ulaganja u slučaju nove investicije.