Depoziti

Deponovanje slobodnih sredstava klijenata

Banka prima u depozit slobodna sredstva Klijenata na osnovu zahteva za deponovanjem sredstva ili na osnovu obaveze utvrđene Zakonom. Novčani depoziti mogu biti: transakcioni, po viđenju i oročeni sa otkaznim rokom ili bez otkaznog roka, sa posebnom namenom ili bez namene.

Depoziti mogu biti u dinarima, devizama (EUR,USD) kao i u dinarima sa valutnom klauzulom (indeksirani u valuti EUR).

Zaključenje ugovora sa vlasnicima dinarskih i deviznih računa otvorenih kod Banke vrši se samo na zahtev. Za ostale klijente pored zahteva neophodno je i podnošenje dokumentacije predviđene za otvaranje platnih računa.

Banka zadržava pravo da u skladu sa aktima Banke, propisuje minimalne iznose oročenog depozita, kamatne stope, periode oročavanja, uslove za delimično razoročavaje i ostale uslove.

 

Namenski depoziti

Banka vrši prijem sredstava Klijenta kao namenski depozit za kupovinu i prodaju HOV i namenski depozit za osnivanje privrednih društava.

Za zaključenje ugovora o kupovini i prodaj HOV sa Klijentima koji imaju otovoren dinarski lii devizni račun kod Banke neophodno je dostaviti pored zahteva i ugovor sa ovlašćenim brokerskim posrednikom.

Za zaključenje Ugovora o depozitu za osnivanje preduzeća osim zahteva neophodno je dostaviti i dokument kao dokaza o pokretanju postupka osnivanja preduzeća.

Za Klijente koji nemaju otvoren račun kod Banke, potrebno je i da se podnese dokumentacija koja je predviđena za otvaranje platnih računa.

Klijent može da se obrati Banci za informacije koje se odnose na: podatke o stanju i promenama na računu, stanju depozita, visini kamatnih stopa i naknada za određenu vrstu posla, dokumentaciji koju je neophodno dostaviti Banci kao i drugim informacijama koje se odnose na Opšte uslove poslovanja.

Informacije o oštim uslovima poslovanja Banke možete preuzeti sa našeg sajta preko linka download.